Współpraca BHP przy identyfikacji zagrożeń w miejscu pracy


Prawo mówi, że każda firma musi mieć przygotowaną i wdrożoną politykę zarządzania BHP.
Polityka BHP określa ogólne podejście do BHP. Wyjaśnia, w jaki sposób jako pracodawca będziesz zarządzać BHP w swojej firmie. Powinna jasno określać, kto co robi, kiedy i jak.
Musisz udostępnić politykę BHP i wszelkie jej zmiany swoim pracownikom, tak aby została opracowana odpowiednia współpraca BHP.

Oświadczenie woli, czyli gdzie zaczyna się wsparcie BHP
Określ swoją ogólną politykę bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym swoje zaangażowanie w zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy oraz swoje cele. Jako pracodawca lub najstarsza rangą osoba w firmie powinieneś ją podpisać i regularnie ją przeglądać.
Obowiązki BHP: wymień nazwiska, stanowiska i role osób w Twojej firmie, które ponoszą szczególną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo.

Uzgodnienia dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa

Podaj szczegóły dotyczące praktycznych ustaleń, które wprowadziłeś, pokazując, w jaki sposób osiągniesz cele polityki BHP. Może to obejmować na przykład przeprowadzenie oceny ryzyka, szkolenie pracowników oraz używanie znaków lub sprzętu bezpieczeństwa.

Zidentyfikuj zagrożenia, czyli rozejrzyj się po swoim miejscu pracy i zastanów się, co może spowodować szkody (są to tak zwane zagrożenia). Należy przeanalizować:

– jak pracują ludzie i jak wykorzystywane są urządzenia i sprzęt
– jakie chemikalia i substancje są używane
– jakie istnieją bezpieczne lub niebezpieczne praktyki pracy
– jaki jest ogólny stan Twojego lokalu.

Przyjrzyj się swojej historii wypadku i chorobie, ponieważ mogą one pomóc w zidentyfikowaniu mniej oczywistych zagrożeń. Weź pod uwagę czynności nierutynowe, takie jak konserwacja, czyszczenie lub zmiany w cyklach produkcyjnych.
Pomyśl o zagrożeniach dla zdrowia, takich jak ręczna obsługa, stosowanie chemikaliów i przyczyny stresu związanego z pracą.
Przy każdym zagrożeniu zastanów się, w jaki sposób pracownicy, kontrahenci, goście lub członkowie społeczeństwa mogą zostać poszkodowani.